Wymagana dokumentacja - ścieżka WFOSiGW

czyste-powietrze
  Wymagana dokumentacja  w Programie Czyste Powietrze  obowiązująca od 01.07.2021 r. (aktualizacja 17.06.2021) Pobierz
1. Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 1 lipca 2021 r.

 1. Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową

 2. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania.

 3. Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.
PDF
 • PDF
 •  
 • PDF
 •  
 • PDF
2. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. PDF
3. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 1. Załącznik nr 1. Protokół odbioru prac wykonawcy w PP Czyste Powietrze,

 2. Załącznik nr 2. Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)
PDF
 • PDF

 • PDF
4. Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, PDF
5. Protokół z kontroli w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, PDF
6. Wytyczne do przeprowadzenia kontroli przedsięwzięcia w ramach priorytetowego „Czyste Powietrze”. PDF

 

 

 
  Wymagana dokumentacja  w Programie Czyste Powietrze  obowiązująca od 15.05.2020 r. Pobierz
1. Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 15 maja 2020 r.

 1. Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową

 2. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania.

 3. Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.
PDF
 • PDF
 •  
 • PDF
 •  
 • PDF
2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze wraz z załącznikami
 1. Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
  (wersja poglądowa - w celu wypełnienia proszę się zalogować i pobrać interaktywny
  " -Formularz Wniosku-")
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, dostępnego na Portalu Beneficjenta, na stronach internetowych wfośigw z załącznikami.
 1. Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - WYKAZ DOCHODÓW W ZAKRESIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH WYMIENIONYCH W ART. 3 PKT 1 LIT. C USTAWY Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 R. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH (t.j.: DZ. U. z 2020 R. POZ. 111.)
 2. Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współmałżonka wnioskodawcy w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
 3. Załącznik nr 3 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współwłaściciela/współwłaścicieli* jednorodzinnego budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego objętego wnioskiem o dofinansowanie w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrz
PDF
 •  
 • PDF
 •  
 • PDF
 •  
 • PDF
 •  
 • PDF
 •  
 • PDF
3.

Wzór pisma informującego o zawarciu umowy o dofinansowanie wraz z załącznikiem

 1. Wzór zestawienia zawierającego zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia objętego zawartą umową
PDF
 • XLSX
4.

Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

a) Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze PDF

b) Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - formularz online dostępny pod adresem: gwd.nfosigw.gov.pl

c) Instrukcja – jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu „Czyste Powietrze” – formularz online PDF

PDF
5. Instrukcja - JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROGRAMIE PRIORYTETOWYM CZYSTE POWIETRZE wraz z załącznikami.
 1. Wzór protokołu odbioru prac wykonawcy
 2. Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)
 3. Szablon zestawienia dokumentów zakupu (do użycia w przypadku większej liczby FV do rozliczenia w ramach jednego wniosku o płatność. Załącznik do wykorzystania również przy obecnie funkcjonującym wniosku o płatność dla podstawowego poziomu dofinansowania)
PDF
 • DOCX
 • DOCX
 • XLSX
     
 

Kalkulator do wyliczenia grubości ocieplenia budynków

to kolejne ułatwienie dla osób starających się o dotacje na termomodernizację domu jednorodzinnego. Pomoc dla beneficjentów programu „Czyste Powietrze” na zlecenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowali eksperci Krajowej Agencji Poszanowania Energii.

Kalkulator pomaga wyliczyć grubość izolacji termicznej domu przy ociepleniu wybranych przegród budowlanych – m.in. ścian, stropodachu, podłóg – oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych. Parametry zostały dobrane tak, aby użytkownik mógł wybrać odpowiedni rodzaj i grubość materiału izolacyjnego mając pewność, że po przeprowadzeniu termomodernizacji wybranych przegród będą one spełniać obowiązujące i przyszłe wymagania techniczne (WT 2021), które wejdą w życie od 31.12.2020 r. zgodnie z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.).

Nowe narzędzie jest intuicyjne i łatwe w obsłudze. Można z niego skorzystać na stronie czystepowietrze.gov.pl (zakładka „Warto wiedzieć”).

Zapraszamy do skorzystania z kalkulatora: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

 

 

Wymagana dokumentacja obowiązująca do 31.12.2018 r.  ZIP

Wymagana dokumentacja obowiązująca do 28.07.2019 r.  ZIP

Wymagana dokumentacja obowiązująca do 14.05.2020 r.  ZIP

 
 
stopka