Wymagana dokumentacja - ścieżka bankowa

czyste-powietrze
  Wymagana dokumentacja  w Programie Czyste Powietrze  ścieżka bankowa Pobierz
1. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” PDF
2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie z załącznikami

 1. Załącznik nr 1. Wykaz dochodów w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,

 2. Załącznik nr 2. Klauzula informacyjna, dotyczy przetwarzania danych osobowych współmałżonka wnioskodawcy w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Czyste Powietrze"

 3. Załącznik nr 3. Klauzula informacyjna, dotyczy przetwarzania danych osobowych współwłaściciela/współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego

 4. Załącznik nr 4. Koszty kwalifikowane do poszczególnych rodzajów przedsięwzięć, które mogą być realizowane w ramach dofinansowania
PDF
 • PDF
 •  
 • PDF
 •  

 • PDF

 • PDF
3. Pismo informujące o zawarciu umowy dotacji, PDF
4. Proces obsługi programu priorytetowego „Czyste Powietrze” – ścieżka bankowa z załącznikami

 1. Załącznik nr 1. Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu,

 2. Załącznik nr 2. Lista sprawdzająca do wniosku o płatność
PDF
 • PDF
 •  
 • PDF
5. Wzór wniosku o płatność PDF
6. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 1. Załącznik nr 1. Protokół odbioru prac wykonawcy w PP Czyste Powietrze,

 2. Załącznik nr 2. Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)
PDF
 • PDF

 • PDF
7. Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, PDF
8. Protokół z kontroli w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, PDF
9. Wytyczne do przeprowadzenia kontroli przedsięwzięcia w ramach priorytetowego „Czyste Powietrze”. PDF

Lista banków, które w ramach programu "Czyste Powietrze" prowadzą nabór wniosków o dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.