AKTUALNOSCI WFOSiGW W KIELCACH (RSS)

25-03-2021

Lista rezerwowa dla wnioskó z dziedziny INNE DZIAŁANIA EDUKACJA EKOLOGICZNA

Z uwagi na wyczerpanie kwoty naboru dla zadań nieinwestycyjnych, na podstawie złożonych do dnia 18.03.2021 roku wniosków z dziedziny INNE DZIAŁANIA EDUKACJA EKOLOGICZNA Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że wnioski złożone po dniu 18.03.2021r. zostaną umieszczone na liście rezerwowej do dofinansowania.

Więcej...

22-03-2021

Program MOJA WODA - 2.0

moja wodaSzanowni Państwo
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza od dnia 22.03.2021 nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2020 roku wpisujących się w program „Moja Woda” na lata 2020-2024”.
Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Kielcach określone są w treści programu stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz w regulaminie naboru wniosków.

W ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu od 22.03.2021 roku za pomocą portalu beneficjenta lub platformy ePUAP.W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:


15-03-2021

Konkurs dla gmin pod nazwą "Czyste Świętokrzyskie"

Szanowni Państwo

smieci czyste swietokrzyskieWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza konkurs dla gmin z terenu województwa świętokrzyskiego pod nazwą: „Czyste Świętokrzyskie”.
Celem konkursu jest wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców oraz uczniów szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego w zakresie tematyki związanej z prawidłowym gospodarowaniem odpadami oraz poprawa stanu środowiska naturalnego, poprzez likwidację dzikich wysypisk śmieci, zagospodarowanie odpadów powstałych w gospodarstwie domowym przez ich segregację i utylizację w tym, w firmach do tego przeznaczonych.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie przez GMINĘ dowolnej pracy/filmu (do 10 min.) z zakresu edukacji ekologicznej związanej z tematyką zagospodarowania odpadów, ich segregacją i utylizacją.

Pracę powinna wykonać klasa/szkoła podstawowa z terenu danej gminy. Powinna ona być wykonana z materiałów recyclingowych (nie dotyczy filmu) i zawierać punkt widzenia uczniów na tematykę związaną z odpadami, likwidacją dzikich wysypisk śmieci oraz korzyściami dla środowiska, które z tego wynikają.

12-03-2021

WFOŚiGW przystępuje do prac nad tworzeniem listy zadań do dofinansowania w 2022 roku, planowany do realizacji przez państwowe jednostki budżetowe.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że przystępuje do prac nad tworzeniem listy zadań do dofinansowania w 2022 roku, planowanych do realizacji przez państwowe jednostki budżetowe. W celu jej przygotowania prosimy o złożenie zapotrzebowania na środki finansowe WFOŚiGW w Kielcach zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do pisma.

Więcej...

02-03-2021

Więcej czasu na szkolne plany przygotowania do zmian klimatu. Zgłoszenia do 30 kwietnia

facebook v1Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla szkoły i jej sąsiedztwa to zadanie konkursowe, które zwycięskiej szkole może przynieść aż 100 tys. zł na realizację ekologicznego pomysłu uczniów. „Szkoła z klimatem” – ogólnopolski konkurs Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla miejskich szkół ponadpodstawowych – jest elementem projektu Ministra Klimatu i Środowiska pn. „Miasto z klimatem”. Młodzieżowa rywalizacja została wydłużona do 30 kwietnia br.

01-03-2021

Nabór wniosków na udzielanie pożyczek w ramach realizacji Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej podjętą na posiedzeniu w dniu 27 maja 2019 r. oraz na podstawie umowy udostępnienia środków przez NFOŚiGW dla WFOŚiGW w Kielcach z dnia 30.10.2019 r.  ogłasza kolejny  nabór wniosków z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek w ramach realizacji Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (działanie zgodne z pkt. B.I.2 Listy przedsięwzięć priorytetowych).

Pula środków przeznaczonych do wydatkowania na dofinansowanie zadań w formie pożyczek wynosi 14 833 416,93 zł.

Więcej...